Klaudiaa

45 tekstów – auto­rem jest Klaudiaa.

Ten kto nie zaz­nał cier­pienia, nie wie co to życie.
Ten kto zaz­nał cier­pienie, zna swo­je wartości.
A czy Ty poz­nałeś już swoją wartość? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2014, 11:32

Rina..

Daw­no te­mu była so­bie dziew­czyn­ka, która żyła we włas­nym świecie
Była jak lal­ka ub­ra­na w trze­począce fal­banki i koronki
Pew­ne­go dnia spot­kała księcia
Spot­ka­nie to mu­siało być im przez­naczo­ne, gdyż niedługo po tym za­kochała się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 kwietnia 2013, 11:33

Mas­ka...
Wszys­cy os­ta­tecznie jes­teśmy aktorami...
Jaką ro­le będziesz grał dzisiaj?
Co się sta­nie jeżeli two­ja mas­ka spadnie?
Co się stanie..
Kiedy naj­skryt­sze części two­jego wnętrza, poz­na maskę którą no­sisz codziennie?
Życie naśla­duje teatr, ale fik­cja jest bezpieczniejsza.
Kur­ty­na się pod­no­si, po­kaz się zaczyna!
Pa­miętaj załóż maskę.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 stycznia 2013, 20:56

Czujesz się samotny?

Czu­jesz się sa­mot­ny?
Mówisz że nikt Ciebie nie ro­zumie i nikt Ciebie nie wspiera?
Że jes­teś ska­zany na sa­mot­ność i na to aby oso­by które kochałeś lub były Ci blis­kie odeszły, za­pom­niały o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 stycznia 2013, 20:14

Spójrz na życie dokład­nie jak ja :
Śmiej się głośno, a cicho płacz.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 stycznia 2013, 14:45

"Te­raz kończy się ten sen o życiu,
I kończy się życie uczes­tników te­go snu." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 grudnia 2012, 14:35

Sądzisz że two­je życie jest do du­py?
Po­wiem ci coś.
Stań przed lus­trem i wal­nij się w twarz to ci przejdzie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 grudnia 2012, 20:01

Mu­zyka me­talo­wa, dzięki niej poz­nałam po­kazałam ludziom ja­ka jestem.
I te­ra mówią że jes­tem "ok­ropna". Ich prob­lem nie mój. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2012, 23:05

Każdy człowiek dąży co chwi­le do ja­kiegoś ce­lu, bez względu czy te­go chce czy nie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 listopada 2012, 20:35

Chwi­la od­wa­gi kon­tra próba nerwów trwająca całe życie.
Wiesz chy­ba, które z nich jest trud­niej­sze ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2012, 21:24

Klaudiaa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Klaudiaa

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 listopada 2014, 11:32Klaudiaa do­dał no­wy tek­st Ten kto nie zaz­nał [...]